دانلود رمان ای کاش یک زن نبودم از نیاز حسینی

دانلود رمان ای کاش یک زن نبودم از نیاز حسینی

دانلود رمان ای کاش یک زن نبودم از نیاز حسینی

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) , جاوا (JAR) و نسخه کامپیوتر (PDF)

نویسنده : نیاز حسینی

تعداد صفحات : ۴۰۷

ژانر : انتقام…احساسی…جنایی…

خلاصه رمان :

رمان راجب دختریه که توی ۱۰ سالگی اتفاق بدی براش افتاده و توی ۱۸

سالگی معتاد میشه……ولی چه اتفاقی باعث میشه همه ی این کارارو

بذاره کنار؟؟؟شاید یه عشق نوپا…

اون خوبه صنم؟؟
نگاه کردم به سمتی که اشاره میکرد گفتم:
-نه به درد نمیخوره
پاهای خوش تراششو کوبوند زمین و گفت:
اوووووف خسته شدم خب هر چیو نشونت میدم میگی نه
با بی خیالی گفتم:
خب خوب نیستن
-تو سلیقت افتضاحه
اخمی کردم و گفتم:
ربطی به سلیقه نداره طرف باید به برنامه ما بخوره
-حالا میشه یکیو سریع انتخاب کنی پام درد گرفت تو این کفشا
غریدم:
اه چه غری زدی ساکت شو دقیقه پری
دی گه حرفی از دهنش خارج نشدددد سددعی میکردم خیلی معمولی راه

برم
سددیاوش میگفت همینروری معمولی کلی عشددوه میای چه برسدده ب

این که
بخوای دلبری هم بکنی لبخندی یه ل*ب*م اومد دلم براش تنگ شددده
بود نگاهم به شیشه رفلکس کنارم افتاد چی ساخته بودم از خودم اشکی

تو چ شمم حلقه زد باد سرد زم ستونی موهامو به صورتم میزد و چ شمه ی
اشکمو فعال تر میکرد سریع خودم و جمع و جور کردم و چشمامو چند بار
باز و بسدته کردم تا از دسدت این مرواریدای لعنتی راحت بشدم با دربه ی
ارنج پری برگشتم سمتش :
-هاا؟؟
-اون و ببین
برگ شتم سمتی که میگفت یه مرد تقریبا ساله با سری که تقریبا کچل بود و
بی مو چشددمای ریزی داشددت و پوسددتش