دانلود رمان عشق اجباری اختصاصی یک رمان

دانلود رمان عشق اجباری اختصاصی یک رمان

دانلود رمان عشق اجباری اختصاصی یک رمان

نویسنده : نگین موسوی کاربر رمان

تعداد صفحات : ۱۵۶

ژانر : عاشقانه،همخونه ای،کلکلی

زنگ خورم رو عوض کرده بود برداشتم عکس ترانه که زبونشو بیرون داده بود و چشاش رو درشت کرده بود

رو دیدم اینو من یهویی گرفته بودم طبق معمول میخواست مزاحم من بشع کاره هروز صبحش بود اتصال رو زدم

نفس:بله

ترانه:بله و بلا پاشو روز اول دانشگاست کی میخوای حاضرشی پس تو

نفس:ع??نگوووو مگه امروزه

ترانه :نه پس فرداس زود حاظر شو ده دیقه دیگه اونجام .زود از جام پریدم و یه اب به دست و صورتم زدم دیگه حموم نرفتم و زود دویدم یه مانتو مشکی با یه شلوار ابی لوله و با مغنه مشکی و کتونی ال استار مشکیمم پوشیدم د برو که رفتیم وقتی رفتم بیرون یه اب پرتغال سرم کشیدم و دویدم بیرون و ترانه رو دیدم به ماشین دویست شیش سفیدش تکیه زده بود و با خشم به من نگاه میکرد خونه ترانه اینا دو کوچه از ما بالاتر بودزود میرسید اینجا با لبخند رفتم جلو

نفس :سلام عشقم زود بدو بریم همین اولین روز سابقمون تو اینجا رو هم خراب نکنیم با خشم نگام کرد و گفت :کدوم گوری بودی؟؟

نفس:اوووو حالا انگار چیشذه یه پنج دیقه دیر کردم الان دوساعته اینجا منو الاف کردی تا الان میرسیدیم دستشو کشیدم و نذاشتم حرف بزنه سوار ماشینش کردم و خودم سوار شدم گفتم زووود برو تا دیر نشده

ترنه دیگه حرفی نزد و تا دانشگاه روند داخل دانشگاه رفتیم واااای انگار کلاس شروع شده با ترنه بدو بدو رفتیم سر کلاس در زدم یکی گفت بفرمایید درو باز کردم استاد نگاهی انداخت و گفت

لینک های دانلود