دانلود رمان فرشته مرگ

 

دانلود رمان فرشته مرگ

خلاصه رمان:

قصه ی این رمان عاشقی تو یک نگاه یا ازدواج زوری و بعد عشق یا مدلای دیگه نیست . این داستان دختریه که برای گرفتن حقش از کسی که تمام زندگیشو نابود کرده تبدیل به یک فرشته مرگ شده.

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان مینو

 

قسمتی از رمان:

صدای نفسای تند و عمیقشو میشنیدم با ترس گفت:

اریستا تو اشتباه میکنی اون انتقام میگیره . اون انتقام منو میگیره . داداشم زندت نمیزاره.

هه ساکت شو احمق.هیچ کس نمیتونه حتی به اریستا دست بزنه اشهدتو بخون. تو دیگه آخر کاری.

– اریستا باور کن من دوست دارم.

ضامن کلتمو کشیدم و گزاشتم رو شقیقش که با گریه گفت:

– تو رو خدا خواهش میکنم اریستا. التم…

ماشه رو کشیدم و تخ … تموم جنازش افتاد جلو پام به خونش که پاشیده بود رو تخت نگاه کردم.

– احمق جون این یه جنگه توش بخشش وجود نداره فقط مرگه. از خونه زدم بیرون سواز bmw مشکی خوشگلم شدم . تمام زندگی من سیاه رنگی توش وجود نداره. جلوی در ویلا که رسیدم با ریموت بازش کردمو رفتم داخل که نمای ویلا نمایان شد و چشمم خورد

به اتیلا ادم کش معلم استاد همه کسم و هیچ کسم اومد جلو گفت:

اتیلا: تمومش کردی؟

– اره کیس جدید چیه؟

اتیلا: فردی به اسم ساماد دختر باز حرفه ای…

– ادرس…

– اتیلا: برای امروز بسه…

– ساکت گفتم آدرس

آدرس رو بهم گفت رفتم بالا لباسامو عوض کردمو پریدم پشت ماشینو سمت سوژه بعدی روندم.

– خودشه اینجاست.کافی شاپ دارک هارت ( یعنی قلب سیاه)

رفتم نشستم پشت یه میز و سفارش قهوه دادم چش گردوندم تا پیداش کنم . دیدمش سر یه میز با چندتا دختر و پسر نشسته بود. وقتی دید نگاش میکنم سرشو به معنی سلام تکون داد که با زور لبخند زدمو و با سر جواب دادم  که بلند شد اومد سمتم .

ساماد- سلام میتونم بشینم؟

 

پیشنهاد می شود

رمان من و بقچه ی ارزشمندم | دختر علی کاربر انجمن یک رمان