دانلود رمان آن دیگری

 

دانلود رمان آن دیگری

 

مقدمه :

دخترک در زیر باران، قدم میزد و فکر می کرد و اشک می ریخت، این درد عظیم در قلبش، توانش را بریده بود. باران هم انگار قصد جان دخترک را کرده بود که با شدت قطرات خود را به زمین و بدن دخترک می کوبید. دخترک طاقتش به سر آمد و با زانو به زمین افتاد و اشک می ریخت، سر بلند کرد و فریاد زد: _خدا

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان سلطنت اغواگران

 

قسمتی از رمان :

_الو؟
_سلام پسرم
سکوت کردم که ادامه داد: پسرم پدرت
ادامه ی حرفش شد با گریه و بغضی که به وجود امد ، پدرم؟ چه اتفاقی واسه ی پرویز خان بزرگ افتاده؟
گفتم: چی شده مادر؟ پدر؟ چه اتفاقی واسه ی پدر افتاده؟
با گریه گفت: فوت کرد شایان، پدرت رفت
تلفن از دستم افتاد.
پدرم؟ رفت؟
شکه بودم، همه جا سکوت بود.
صدایی نمی شنیدم!
پرویز خان مرد؟
صدای فردریک من رو بخه خودم اورد.
وقتی نگاهم رو دید گفت: چی شده؟
با صدای لرزونم گفتم: پدرم مرد فردریک، مرد
_اوه، متاسفم شایان
بدون معطلی گفتم: برام بلیط بگیر
سرش رو تکون داد و باشه ای گفت و رفت.

نشستم سر نزدیک ترین صندلی باورم نمی شد این اتفاق خیلی ناگهانی بود!
یاد آخرین مکالمه ای که با پدر داشتم افتادم…
_شایان کی میخوای برگردی پسر؟
_پدر یبارم گفتم من دیگه…
پرید وسط حرف و گفت: شایان باید برگردی تو پسر ارشد منی باید…
با عصبانیت گفتم: پدر
سکوت کرد و بعد از لحظه ای گفت: هر طور دوست داری ولی بدون وقتی میرسه که من وجود ندارم و انوقته که …
نذاشتم ادامه بده و گفتم: پدر نگید این حرف رو
_ باشه پس خدافظ
این رو گفت و بدون اینکه بزاره جوابی بدم، قطع کرد .

 

پیشنهاد می شود

رمان قاصدک من | دختر علی کاربر انجمن یک رمان

این مطلب را به اشتراک بگذارید