دانلود رمان انتقامی به رنگ عشق

 

photo 2017 09 27 18 47 16ئئ - دانلود رمان انتقامی به رنگ عشق

 


خلاصه:
این داستان در مورد پسریه که تمام زندگیش و امیدش خواهرشه که سر یک اشتباه اونو از دست میده و بعد از فهمیدن علت مرگ خواهرش دستی روي شونم گذاشت و لبخندي زد، همینجورکه سرم پایین بود به سمت کلاس رفتم وارد کلاس شدم و سریع رفتموسرجام نشستم استاد وارد شد و دباره من اولین نفري بودم که بلند شدم بچه هاي دیگه فکر می کردند براي خود شیرینی

دستی روي شونم گذاشت و لبخندي زد، همینجورکه سرم پایین بود به سمت کلاس رفتم وارد کلاس شدم و سریع رفتمو
سرجام نشستم استاد وارد شد و دباره من اولین نفري بودم که بلند شدم بچه هاي دیگه فکر می کردند براي خود شیرینی
این کارو می کنم.تدریس استاد تموم شد وسریع وسایلشو جم کردم از استاد خدافظی کردم ولی صبر نکردم جواب
خدافظیم روبده زود از کلاس خارج شدم و سریع به سمت ماشین رفتم از دردانشگاه که خارج شد یه نفر از پشت سرصدام
زد:
-اقا جواد،جواد؟
ایستادم رومو برگردوندم یکی از دختراي دانشجوئه،درحال صدازدنم بود:
-بله بفرمایید؟
-خیلی عجله کردید خودکارتون جاموند
خودکارروازش گرفتم وباتشکري کوتاه وازش فاصله گرفتموسوار ماشین شدم ،وحرکت کردمد.تق تق تق یکی به شیشه
ماشین میزد شیشه رو پایین کشیدم علی بود دوسته صمیمیه رفیقی که توهمهی لحظه هاي عمرم باهام رفیق بود
بابیشترازبرادرم دوستش داشتم،مطمئنم اگه برادرداشتم مثل علی دوستش داشتم
-سلام اقا جواد ستاره سهیل شدي دیگه مارو تحویل نمیگیري؟!
-ببخشید این روزا خیلی گرفتارم،کجایی چه خبرا؟
-هیچی الافیو ول گردي.
-موتورتو، تازه خریدي؟

دانلود رمان