دانلود رمان ای کاش یک زن نبودم

 

دانلود رمان ای کاش یک زن نبودم

 

 

خلاصه رمان :

دانلود رمان ای کاش یک زن نبودم رمان راجب دختریه که توی ۱۰ سالگی اتفاق بدی براش افتاده و توی ۱۸سالگی معتاد میشه……ولی چه اتفاقی باعث میشه همه ی این کارارو بذاره کنار؟؟؟شاید یه عشق نوپا…ربطی به سلیقه نداره طرف باید به برنامه ما بخوره-حالا میشه یکیو سریع انتخاب کنی پام درد گرفت تو این کفشا

رمان های جذاب دیگر:

 

نویسنده : نیاز حسینی

تعداد صفحات : ۴۰۷

ژانر : انتقام…احساسی…جنایی…

اون خوبه صنم؟؟
نگاه کردم به سمتی که اشاره میکرد گفتم:
-نه به درد نمیخوره
پاهای خوش تراششو کوبوند زمین و گفت:
اوووووف خسته شدم خب هر چیو نشونت میدم میگی نه
با بی خیالی گفتم:
خب خوب نیستن
-تو سلیقت افتضاحه
اخمی کردم و گفتم:
ربطی به سلیقه نداره طرف باید به برنامه ما بخوره
-حالا میشه یکیو سریع انتخاب کنی پام درد گرفت تو این کفشا
غریدم:
اه چه غری زدی ساکت شو دقیقه پری
دی گه حرفی از دهنش خارج نشدددد سددعی میکردم خیلی معمولی راه

برم
سددیاوش میگفت همینروری معمولی کلی عشددوه میای چه برسدده ب

این که
بخوای دلبری هم بکنی لبخندی یه ل*ب*م اومد دلم براش تنگ شددده
بود نگاهم به شیشه رفلکس کنارم افتاد چی ساخته بودم از خودم اشکی

تو چ شمم حلقه زد باد سرد زم ستونی موهامو به صورتم میزد و چ شمه ی
اشکمو فعال تر میکرد سریع خودم و جمع و جور کردم و چشمامو چند بار
باز و بسدته کردم تا از دسدت این مرواریدای لعنتی راحت بشدم با دربه ی
ارنج پری برگشتم سمتش :
-هاا؟؟
-اون و ببین
برگ شتم سمتی که میگفت یه مرد تقریبا ساله با سری که تقریبا کچل بود و
بی مو چشددمای ریزی داشددت و پوسددتش

این مطلب را به اشتراک بگذارید