دانلود رمان تیرانداز عاشق برای اندروید ،pdf

دانلود رمان تیرانداز عاشق

 

خلاصه داستان رمان تیرانداز عاشق :
رمان در مورد یه دختر ورزشکاره که برای مسابقات جهانی انتخاب شده..دختری که همه ی فکر و ذکرش کار و ورزششه و چیز دیگه جز این براش اهمیت نداره..اتفاقی با یه پسر اشنا میشه که از قضا اونم ورزشکاره.. چیزی تو گذشته ی این اقا پسر وجود داره که خط کشیده رو اینده واحساسش..اما دختر قصه بالاخره میتونه از گذشته جداش کنه و…

پیشنهاد می شود

دانلود رمان خیزش تاریکی اختصاصی یک رمان

سرخوش وشاد وسط باغ بزرگی راه میرفتم و آزاد برای خودم میچرخیدم

مثل چهارده ساله ها باال پایین میپریدم لب جوی زاللی نشسته بودم و

داشتم اب میخوردم… که… باصدای بلند گوشیم از خواب پریدم به زحمت

تماس رو برقرار کردم و خواب آلود گفتم بله!؟؟! صدای سرخوشی تو گوشم میپیچید و هیاهو به پا میکرد… سعی کردم حواسم رو جمع کنم تا ببینم این دیوونه کیه که منو از خواب نازم بیدار کرده …تا چندتا ریچار بارش کنم… بعلهههه!!! میترا بود… _ای بمیری میتراا!!چه خبرته اول صبحی مثل خروس بی محل صدای نکرت رو انداختی رو سرت؟؟ نا باور صدام زد _مونیکا؟!!! _زهرمار چیه؟! مثل اینکه حالش بدجور گرفته شد آرومتر گفت:منو باش زنگ زدم خبر انتخابی رو به کی بدم بای… بالفاصله تماسو قطع کرد بی توجه به حرفش،به امید اینکه ادامه ی خوابمو ببینم سرمو رو بالش گذاشتم اما… ۳ به ثانیه نکشیده انگار تازه فهمیدم میترا چی گفت.. پاشدم فووری شمارشو گرفتم و… _سالم عشقم جون دلم؟؟کارم داشتی؟ _منت کشی فایده نداره..دلمو شکوندی _عههه

پیشنهاد می شود

دانلود رمان خیزش تاریکی اختصاصی یک رمان

این مطلب را به اشتراک بگذارید