دانلود رمان تیرانداز عاشق

 

دانلود رمان تیرانداز عاشق

 

 

خلاصه  :
دانلود رمان تیرانداز عاشق رمان در مورد یه دختر ورزشکاره که برای مسابقات جهانی انتخاب شده..دختری که همه ی فکر و ذکرش کار و ورزششه و چیز دیگه جز این براش اهمیت نداره..اتفاقی با یه پسر اشنا میشه که از قضا اونم ورزشکاره.. چیزی تو گذشته ی این اقا پسر وجود داره 

رمان های دیگر ما:

سرخوش وشاد وسط باغ بزرگی راه میرفتم و آزاد برای خودم میچرخیدم

مثل چهارده ساله ها باال پایین میپریدم لب جوی زاللی نشسته بودم و

داشتم اب میخوردم… که… باصدای بلند گوشیم از خواب پریدم به زحمت

تماس رو برقرار کردم و خواب آلود گفتم بله!؟؟! صدای سرخوشی تو گوشم میپیچید

و هیاهو به پا میکرد… سعی کردم حواسم رو جمع کنم تا ببینم این دیوونه کیه

که منو از خواب نازم بیدار کرده …تا چندتا ریچار بارش کنم… بعله!! میترا بود…

_ای بمیری میتراا!!چه خبرته اول صبحی مثل خروس بی محل صدای نکرت

رو انداختی رو سرت؟؟ نا باور صدام زد _مونیکا؟!!! _زهرمار چیه؟! مثل اینکه حالش بدجور گرفته شد

آرومتر گفت:منو باش زنگ زدم خبر انتخابی رو به کی بدم بای… بالفاصله تماسو قطع کرد

بی توجه به حرفش،به امید اینکه ادامه ی خوابمو ببینم سرمو رو بالش گذاشتم

اما… ۳ به ثانیه نکشیده انگار تازه فهمیدم میترا چی گفت.. پاشدم فووری شمارشو گرفتم

و… _سالم عشقم جون دلم؟؟کارم داشتی؟ _منت کشی فایده نداره..دلمو شکوندی _عههه

پیشنهاد می شود

 رمان شهر سنگی | نرگس میرعارفین(نورا)

رمان زان دَم که دیدمت | میم_سین 

دَردْمآن | افسانه نوروزی

این مطلب را به اشتراک بگذارید