دانلود رمان جنجال عشق

دانلود رمان جنجال عشق

 

دانلود رمان جنجال عشق

 

 

خلاصه رمان :

دانلود رمان جنجال عشق داستان دوتا خواهره که سال ها از هم دور بودن و از وجود هم خبر نداشتن …تا اینکه هر دو نفرشون عاشق یک نفر می شن و اونوقته که …با عصبانیتی آشکارا به سمتم حمله ور شد و شروع کرد مشت و لقد پروندن به بدنم !یکی در میون ضربه هاشو تو شکمم فرو می کرد ، با اینکه زن بود زورش از منی که روزی یه وعده غذا می خوردم بیشتر بود .

رمان های دیگر ما:

با تمام قدرت پنجه هام و داخل موهای نسبتا بلندش کردم و کشیدم ،

جیغی زد و دست از لقد پروندن برداشت ،تا جایی که زورم می رسید موهاشو کشیدم .

-ایـــــــــــی دختره ی عوضی حالیت می کنم .

بازم به پنجه هام فشار بیشتری وارد کردم و بعد دستم و ول کردم ،

به موهاش که کف دستم بود نگاهی پراز خوشحالی انداختم و به چشماش خیره شدم ،

چشماش لبالب پر شده بود از شک و هر لحظه امکان بارش داشت

.قبل از اینکه فرصت هرکاری و بهش بدم دستام و بردم بالا و جلوی چشماش موهاش و تکوندم روی زمین .

پوزخندی زدم به قیافه وحشتناکش که آماده ی حمله بود و سریع قبل

از هجومش به سمت در دویدم و از خونه پریدم بیرون ، پشت سرم تا وسط کوچه اومد و جیغ زد :

دختره ی نکبت ، برو برو به کــــــــــــارت برس  .

مثل مسخ شده ها سرجام ایستادم و

کمی با تعحب نگاش کردم ، قدرت بستن دهن نیمه بازم و نداشتم ، چشمام پر شد ،

نگاه های سنگین همسایه هارو روی خودم حس میکردم ، نگاهاشون

مثل تیری بود که به قل*ب*م اصابت کرده .متنفر

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..