دانلود رمان دختر پاییزی من

دانلود رمان دختر پاییزی من

 

دانلود رمان دختر پاییزی من

 

 

خلاصه:

دانلود رمان دختر پاییزی من شخصیت اصلی این رمان دختره یک کارگرمعمولی یک کارخونه ی خیلی بزرگ بوده که به خاطره هوش وزیبایی که داشته آیسانم که دختره تنهاومهربونی بوده باپناه صمیمانه دوست میشن شهریار:رضامختار چشمای باریک مشکی،دماغ خوش تراش،صورت استخونی زاویه دار،لبای نسبتاقلوه ای وموهای مشکی خوش حالت! بادیدن من تمام

پیشنهاد می شود

دانلود رمان عروس اجباری

دانلود رمان خاتمه بهار

دانلود رمان نانحس 

توانشوجمع کردتادروببنده پاهامولای درگذاشتم وهلش دادم باقدرت پخش زمین شد..

-همیشه عاشقه وحشی گری بودی!بااینکه میدونستی من زورم بیش ترازتوا

شهزاد:مهلقاجابری ابروهای هشت وکشیده،پوست سفید،چشمای فوق العاده درشت طوسی،دماغ کوچولو،لبای نسبتاقلوه ای خوش فرم وموهای لخت مشکی!

شهزاد-باچه رویی پاتوتوخونم گذاشتی؟اومدی چیوببینی؟بدبخت شدنمو؟ذلیل شدنمو؟میبینی که گندزدی توزندگیم حالامیتونی باخیال راحت گورتوگم کنی!

-نچ نچ!اصلااین طرزه رفتاربامهمونت خوب نیست خانم شمس!

-تونمی خوادبه من درس زندگی بدی فقط ازجلوچشام گمشو !

-چه عجله ای داری؟حالاکه این همه راه اومدم بده بدون پذیرایی برگردم..

دانلود رمان دختر پاییزی من

-چه نقشه ای توسرت شهریار؟بازچه خوابی واسه منه بدبخت دیدی؟فک کردی من مثل قبل خام حرفات میشم؟

-سه ساله که ازاون گذشته ی شوم میگذره نمی خوای یکم به آینده فک کنی؟تاکی می خوای خودتومنو سرزنش کنی؟

-من آینده ای نمیبینم که بخوام بهش فک کنم درضمن اگه بخوام ازکسیم مشاوره بگیرم نمیرم سراغ یکی دیوونه ترازخودم!

یقشوتومشتم گرفتموچسبوندمش به دیوار-همونطورکه فهمیدی من هیچ فرقی باگذشته نکردم،همونقدرنامردو وبی رحمم اگه میخوای زنده بمونیبایدمثل قبل هم خام حرفام بشی هم باهام راه بیای!

اشکای صورتشوبادست پس زدوخیلی آروم گفت-ازت متنفرم!متنفرررر!

بدون این که حتی ذره ای به غرورم بربخوره یاحرفش واسم مهم باشه یقشوول کردم ودوباره روی همون کاناپه ی رنگ ورورفته ی گوشه ی خونه نشستم،درحالی که اشک می ریخت سره جاش وایستاده بودوبه حرفام گوش می کرد

-من آدم دل رحم ودلسوزی نیستم حتی هیچ وقت ازکارایی که کردم پشیمون نشدم،توهم اولین دختری نیستی که وارده بازی خطرناک آیهان میشی،اینکه همکاری بکنی یانه دست تونیست همه چی تواین بانداجباری وخطرناکه!باتمام سنگدل بودنم دلم نمی خوادبااین سن کمت قربانی یه بازی بزرگ بشی پس بهت اخطارمیدم که بدون مقاومت ونیش وکنایه تمام وسایلت وجمع کنی وباهام بیای بدون اینکه کسی بفهمه چه اطلاعاتی قراره به دستت برسه.من میرم توماشین،امیدوارم زنده ازاین دربیرون بیای،فقط نیم ساعت وقت داری تاتصمیم به زنده بودن ونبودن بگیری!

دانلود رمان دختر پاییزی من

سوییچموبرداشتم وزدم بیرون،این دخترمثل خودم قربانی اشتباه دیگران شده بودواین تنهابازی بی رحمانه ی دنیاست!

اززبان پناه….

نهال سلطانی:چشمای طوسی گربه ای،دماغ کوچولو،صورت گردوسفید،لبای کوچیک نسبتاقلوه ای،ابروهای کوتاه وکلفت وموهای لخت وبلندکه هریک ماه رنگشوتغییرمیداد! باکنجکاوی اتاق وازنظرگذروندم چیدمان شیک ودخترونه باترکیب رنگ لیمویی وسفیدهیچ چیزه این اتاق تغییرنکرده بودحتی هنوزم بوی ادکلن ملایم آیسانومیداد!چقددلتنگ رفاقت جون جونیمون بودم وچه حیف که یک خروارخاک میون مافاصله انداخته،به عکس روی دیوارش چشم دوختم،این دخترملکه ی زیبایی ولوندی بودبااینکه قیافه ی شیرینش روباآرایش می پوشوندوقیافه ای مسخره ومنفی ازخودش می ساخت!چشمای سبزش حسابی می درخشیدوزیباییشودوچندان می کرد! باصدای دستگیره ی دردست ازتجزیه تحلیل عکس آیسان برداشتم..

آیهان-چطوره؟میپسندی؟

دانلود رمان دختر پاییزی من

-آره..اصلاحرف نداره!چندسال کاره؟

-چی چندسال کاره؟

-منظورم اینه که چندسال روبدنت کارکردی تایه ذره به چشم بیای؟

_ نمیدونم..احتمالاتوواردتری!

-منظورت ازاین که منوآوردی تواین خونه وتواین اتاق چیه؟می خوای چیویادآوری کنی؟

پیشنهاد می شود

 رمان جای مادرم زندان نیست | مریم علیخانی

 رمان کاش نبودم | مهلا جعفری

رمان به دنبال انتقام | Mahbanoo_A

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:دختر پاییزی من

نویسنده

نویسنده:MARYAM882

ژانر

موضوع:عاشقانه،اجتماعی،انتقامی

طراح

طراح:Lady Green

تعداد صفحات

تعداد صفحات:130دیدگاه خود را بنویسید . تعداد نظرات : ( 1 )


  1. مهر بانو گفت:

    عالی بود من خیلی وقت بود دنبال اینجور رمان های بودم ???