دانلود رمان زندگی بغض آلود

 

دانلود رمان زندگی بغض آلود

 

خلاصه:

دانلود رمان زندگی بغض آلود جلد دوم بغض همیشگی مسخ صحنه ی مقابل زمزمه وار اسم خدارو صدا زدم، رسام با نگرانی و حال پریشون به سمتش خیز برداشت.قدمی برداشتم، رسام پیر زن رو توی آغوشش جا داد بغض کرده با صدای گرفته فریاد زد. مامان بزرگم قرص هات کجاست ؟پیرزن به دست به آشپز خونه اشاره زد.

پیشنهاد میشود

دانلود رمان بغض همیشگی جلد اول

رسام سر بلند کرد ملتسم خیره ام شد، بدون هیچ حرفی با پا های

لرزون به سمت آشپزخونه رفتم هر جا میرم باید یه دردسر درست بشه چقدر بد شانسم من آخه.
چرخی توی آشپزخونه زدم گذشته از وسایل مدرن و شیکی که چشمم

رو گرفته بود با حواس پرتی بالاخره قرص مخصوص زیر زبونی قلب رو روی اپن پیدا کردم.
دوان دوان به سمت رسام و اون زن بی حال رفتم زانو زدم و کنار اون زن

نشستم قرصی از داخل قوطی در اوردم و زیر زبونش قرار دادم.
بی حال و بی جون روی دست های رسام افتاده بود عجیبه جز این پیر

زن کسی توی این خونه نیست…دانلود رمان زندگی بغض آلود 
دست هاش رو بی جون نزدیکم کرد و دست یخ زده ام رو بین حصار

دستش قفل کرد، بوی تنش من رو یاد چیزی انداخت که هرچی به مغزم فشار اوردم برام گنگ و نامفهوم جلوه می کرد.
رسام بوسه ای به گونه ی گوشتی و گلگون پیر ن زدم.
_ مامان جونم حالت خوبه ؟

دریایی مملو از امواج بی خیالی …
من‌ می خواهم برایت طوفان شوم .
طوفانی ترسناک ، ترسناک تر از آتش جهنم شیطان !
شاید من خود شیطانم ؛ که دریای وجودم را خشک‌ خواهم کرد از عشق و محبت …

این منم !
دریای وجود بغض آلود تو .

(شیدا صرافت‌ مقلب به شایا)

پیشنهاد می شود

رمان بود و نبود | ف.سین کاربر انجمن یک رمان

این مطلب را به اشتراک بگذارید