دانلود رمان سودای عاشقانه نوشته خورشید اختصاصی یک رمان

دانلود رمان سودای عاشقانه

 

دانلود رمان سودای عاشقانه

 

 

 

خلاصه:
دانلود رمان سودای عاشقانه  عشقی به وسعت دریاها….به وسعت اسمون….عشقی خدایی…در دل هایی جوون ریشه میزنه…عاشق میشن و میدونن که هیچ راهی نمی تونه از هم جداشون کنه…پانیذ و سام…با هم قدم در راه عشق میزارن و با تمام وجود سختی ها ..

رمان های دیگر ما:

پست و بلندی هاش روپشت سر میزارنتا به امید اینکه بتونن روزی از عطش

عشق سیراب بشن….بخونید تا شاهدزیباییه عشق باشید…پایان خوش…۱۷۹۷صفحه

رمان سودای عاشقانه نوشته خورشید ک

نویسنده رمانهای زندگی بی عشق نمیشه…ماعاشقیم

خلاصه
عشقی به وسعت دریاها….به وسعت اسمون….عشقی خدایی…
در دلهایی جوون ریشه میزنه…
عاشق میشن و میدونن که هیچ راهی نمی تونه از هم جداشون کنه…
پانیذ و سام…
با هم قدم در راه عشق میزارن و با تمام وجود سختی ها .. پست و بلندی هاش رو
پشت سر میزارن
تا به امید اینکه بتونن روزی از عطش عشق سیراب بشن….
بخونید تا شاهدزیباییه عشق باشید…پایان خوش…۱۷۹۷صفحه

خنده مستانه ای کردم ودستم رو که جام  توش بود و سمتش گرفتم و گفتم:وتو مثل همیشه

جنتلمن..

دانلود رمان دختری با اسانس سیگار

لبخند کشداری زد…خدمتکار طرفم اومد..سرم و بردم عقب تاحرفشو بزنه

خدمتکار_داره دیر میشه خانوم

لبخند کشداری زدم و سرم و تکون دادم..نگاه وحشیم و به چشای مشکیش دوختم..هوس 

 و بردم کنار لبم و مزه کردم..تمام مدت زیر نظرش داشتم..نگاهش رو پاهام قفل بود..الان

بودم ..تویه راه پله ها چاقوی طلایی خوشگلم و درآوردم و فرو کردم توقلبش..به همین راحتی

چشاش قلمبه شده بود..خون از دهنش اومد بیرون..لبخند ازرولبم کنار نمیرفت..بادستم باهاش بای بای

 

قسمت دانلود

 

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع: