دانلود رمان طلسم ابدی ( جلد دوم )

دانلود رمان طلسم ابدی ( جلد دوم )

 

دانلود رمان طلسم ابدی ( جلد دوم )

 

خلاصه:

دانلود رمان طلسم ابدی ( جلد دوم ) کیت فلینت…جذاب…گیرا….دوست داشتنی….شخصیتی شناخته شده در شهر کوچکشان….بهترین رقصنده ی گروه…زندگیش دستخوش تغییراتی عظیم میشود….تغییراتی عجیب و باور نکردنی…که مسیر زندگیش را به بیراهه های تاریک و ترسناکی میکشاند….سرنوشتی تاریک و شوم….کسی چه میداند چه چیزی انتظار اورا میکشد…؟!

پیشنهاد می شود

دانلود رمان ناجی

دانلود رمان گفته بودی دوستم داری بی اندازه (جلد دوم)

دانلود رمان ثانیه ها

موضوع:این داستان ژانر ترسناک فانتزی و عاشقانه ای داره…امیدوارم از خوندنش لذت ببرید.
توجه! خوندنش به افراد زیر ۱۶ سال توصیه نمیشه! توجه! دانلود رمان طلسم ابدی ( جلد دوم )

د خیره او به لذت با و پیچاند کِیت ظریف و باریک کمر دور را دستش و رفت او بطرف ایان
_ !است؟ خوشمزه!کنم پیدا کجا باید خودمو کوچولوی شکمو که بدونم باید همیشه
….کرد اشاره اسپاگتی از خالی تقریبا ظرف به خنده با ایان
….گذاشت دهانش در و برد ایان دهان بطرف را دراز اسپاگتی یک دست با کِیت
آشپزی ودب توانسته بار اولین برای او…شد خوشحال صدا این شنیدن با کِیت و شد شنیده ایان از لذت از ناشی صدایی
!کند
:گفت بلند صدای با ایان
_ !العادست فوق این
:داد ادامه مکث کمی از پس و
_ کردی؟ قایم کجا رو اش خریدی؟بسته کجا از اینو!بگو راستشو
:گفت ساختگی اخمی با و خندید کِیت
_ !!!ایان کردم درست خودم اینو….هی
….فتر تلفن بطرف رنگش سفید و کوچک های انگشت لیسیدن حال در کِیت…پراند جا از را آنها هردوی تلفن صدای
_الو؟
…نمیرسید بگوش خط پشت از صدایی هیچ
_ میشنوی؟ الو؟صدامو
….رفت ایان بطرف لبخند با دوباره و انداخت بالا را هایش شانه و کرد قطع را تلفن کِیت….چیز هیچ هم باز و
_ !بود؟ کی
…داد تکان را سرش کِیت
_

پیشنهاد می شود

رمان عروس شیطان | مهدیه احمدی

رمان جنگجویان گورج (و اتحاد با شیاطین) | nazy.8 

 

لینک های دانلود پاک شده است

4.9/5 - (28 امتیاز)

منتشر شده توسط :PARISA در 2041 روز پیش

بازدید :6248 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان : طلسم ابدی ( جلد دوم )

نویسنده

نویسنده : مهتاب.ا.ک

ژانر

موضوع : تخیلی _ ترسناک

طراح

طراح : ف.شیرشاهی

تعداد صفحات

تعداد صفحات : 1007افزودن نظر