دانلود رمان می گل (جلد دوم) ⭐️

این ماجرا ادامه ی فصل اول رمان می گل هست . عشق می گل و شهروز به دلیل تحولی که در زندگی می گل ( ورود به دانشگاه ) رخ می دهد دستخوش تغییرات میشه و باعث متزلزل شدن روابط می گل و شهروز میشه …

قسمتی از رمان :

با باز شدن در می گل با چشم های پر از اشک به در چشم دوخت. روی صندلی پیانو دقیقا رو به روی در ورودی نشسته بود. با دیدن شهروز با عصبانیت از جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت.

– می گل، عزیزم.

با شنیدن “عزیزم” می گل یه لحظه ایستاد، اما پاهاش ایستاد، اشکش بیشتر سرازیر شد. باز به سمت اتاقش رفت. صدای شهروز رو می شنید که به دنبالش می اومد و صداش می زد.

– می گل جان، عزیزم، صبر کن، ببینم چته؟ من معذرت می خوام.

می گل قبل از این که در اتاقش رو ببنده داد زد:

– به من نگو عزیزم، من عزیز هیچ کس نیستم.

دانلود رمان می گل (جلد دوم)

 

دانلود رمان می گل (جلد دوم)

 

و در رو کوبید به هم.

شهروز پشت در رفت و تقه ای به در زد. می گل سعی می کرد آروم گریه کنه. سعی کرد صدای شکستنش رو شهروز نشنوه. هر چند برای شهروز هیچ وقت نمی شکست.

باز شهروز تقه ای به در زد. در قفل نبود اما نمی خواست همین طوری وارد اتاق بشه.

– می گلم، بیام تو؟ کارت دارم.

می گل زمزمه کرد:

– از همون پشت در بگو.

اما شهروز چیزی نشنید. باز به در زد.

– خانومی، در رو باز کنم؟ می دونم ناراحتی، من نباید تنهات می ذاشتم. حالا بیام تو؟ یا خودت میای بیرون؟

– می خوام بخوابم.

 

پیشنهاد می شود

رمان سراب رد پای تو | مریم علیخانی کاربر انجمن یک رمان

دانلود رمان می گل

منتشر شده توسط :PARISA در 887 روز پیش

بازدید :3525 نمایش

برچسب ها :

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..