دانلود رمان می گل (جلد دوم)

 

دانلود رمان می گل (جلد دوم)

 

خلاصه :

این ماجرا ادامه ی فصل اول رمان می گل هست . عشق می گل و شهروز به دلیل تحولی که در زندگی می گل ( ورود به دانشگاه ) رخ می دهد دستخوش تغییرات میشه و باعث متزلزل شدن روابط می گل و شهروز میشه …

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان می گل

 

قسمتی از رمان :

با باز شدن در مي گل با چشم هاي پر از اشک به در چشم دوخت. روي صندلي پيانو دقيقا رو به روي در ورودي نشسته بود. با ديدن شهروز با عصبانيت از جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت.

– مي گل، عزيزم.

با شنيدن “عزيزم” مي گل يه لحظه ايستاد، اما پاهاش ايستاد، اشکش بيشتر سرازير شد. باز به سمت اتاقش رفت. صداي شهروز رو مي شنيد که به دنبالش مي اومد و صداش مي زد.

– مي گل جان، عزيزم، صبر کن، ببينم چته؟ من معذرت مي خوام.

مي گل قبل از اين که در اتاقش رو ببنده داد زد:

– به من نگو عزيزم، من عزيز هيچ کس نيستم.

و در رو کوبيد به هم.

شهروز پشت در رفت و تقه اي به در زد. مي گل سعي مي کرد آروم گريه کنه. سعي کرد صداي شکستنش رو شهروز نشنوه. هر چند براي شهروز هيچ وقت نمي شکست.

باز شهروز تقه اي به در زد. در قفل نبود اما نمي خواست همين طوري وارد اتاق بشه.

– مي گلم، بيام تو؟ کارت دارم.

مي گل زمزمه کرد:

– از همون پشت در بگو.

اما شهروز چيزي نشنيد. باز به در زد.

– خانومي، در رو باز کنم؟ مي دونم ناراحتي، من نبايد تنهات مي ذاشتم. حالا بيام تو؟ يا خودت مياي بيرون؟

– مي خوام بخوابم.

 

پیشنهاد می شود

رمان سراب رد پای تو | مریم علیخانی کاربر انجمن یک رمان

رمان های پربازدید