دانلود رمان طعم گس نگاهت

 

دانلود رمان طعم گس نگاهت

خلاصه:
دانلودرمان طعم گس نگاهت  جبران گناه نکرده خیلی راحته…اما جبران گناه کرده خیلی سخته…چون تا جبرانش نکنی مثه خوره تمام روحتو میخوره اما….وقتی عزمتو جزم میکنی تا جبرانش کنی ازهر راهی و به هرقیمتی که شده میخوای جبران کنی….حتی به قیمت شکستن غرورت …شکستن سد اشکات…شکستن همه چیزت…حتی شکستن قلبت….وقتی

میخوای جبران کنی تنها صدایی که میشنوی صدای شکستنه! شکستن همه چیزت!
ژانــــــــ ــ ـر :اجتماعی….عاشقی…کلکلی…….. …”پلیـــسی”
قشنگه وپایان خوش…. گیج نشید مدام  درحال سیر به گذشته وحال هست
وتاریخ ها نشون دهنده سال داستان….
دانلود رمان طعم گس نگاهت
خلاصه: جبران گناه نکرده خیلی راحته…اما جبران گناه کرده خیلی سخته…
چون تا جبرانش نکنی مثه خوره تمام روحتو میخوره اما….وقتی عزمتو
جزم میکنی تا جبرانش کنی ازهر راهی و به هرقیمتی که شده میخوای
جبران کنی….حتی به قیمت شکستن غرورت …شکستن سد اشکات…
شکستن همه چیزت…حتی شکستن قلبت….وقتی میخوای جبران کنی
تنها صدایی که میشنوی صدای شکستنه! شکستن همه چیزت!
ژانــــــــ ــ ـر :اجتماعی….عاشقی…کلکلی…….. …”پلیـــسی”
قشنگه وپایان خوش…. گیج نشید مدام  درحال سیر به گذشته
وحال هست وتاریخ ها نشون دهنده سال داستان….
 
 
خلاصه: جبران گناه نکرده خیلی راحته…اما جبران گناه کرده خیلی سخته…
چون تا جبرانش نکنی مثه خوره تمام روحتو میخوره اما….وقتی عزمتو جزم
میکنی تا جبرانش کنی ازهر راهی و به هرقیمتی که شده میخوای جبران کنی
….حتی به قیمت شکستن غرورت …شکستن سد اشکات…شکستن همه چیزت
…حتی شکستن قلبت….وقتی میخوای جبران کنی تنها صدایی که میشنوی
صدای شکستنه! شکستن همه چیزت!
ژانــــــــ ــ ـر :اجتماعی….عاشقی…کلکلی…….. …”پلیـــسی”
قشنگه وپایان خوش…. گیج نشید مدام  درحال سیر به گذشته وحال
هست وتاریخ ها نشون دهنده سال داستان….

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید