• دلنوشته من

دانلود دلنوشته من     مقدمه : دانلود دلنوشته من _ و بار دیگر سلام به مّن، حس من نه! فقط من! لطفا دیگر از من انتظاری نداشته باش! با همه‌ی خوبی‌ها و بدی‌هایم سعی کن تحملم کنی! دیگر مشکلات تو به من مربوط نیست! خودت هستی و خودت!

  • نام دلنوشته: منّ
  • نویسنده : سامیار زاهد کاربر انجمن یک رمان
  • ویراستار: نسترن بانو
  • تعداد صفحات : 21
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/45931/
ادامه و دانلود