• رمان هردو باختیم

دانلود رمان هردو باختیم     خلاصه : دانلود رمان هردو باختیم ترنم به علت بیماری پدرش مجبور می شه اختیارات شرکت مهندسی پدرش رو به دست بگیره و خودش اونجا رو اداره کنه. برای جذب نیروی جدید اقدام …. تنها کارایی اوردید همینا هستن؟ پسره با سر خوشی لبخندی زد: بله. نگاه دیگه به نقشه های ابتدایی پسر انداختم: یعنی بهترین کارتون همینا بود؟

  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع:
ادامه و دانلود