دانلود رمان خوکای احساسی

 

kyme خوکعع - دانلود رمان خوکای احساسی

 

آندره از طرف کمپانی مسئولیت پیدا کرده که به زمین بیاد و لوب گیجگاهی مغز دختری به اسم سارا رو برای کمپانی ارسال کنه . ژانر داستان میتونه ترسناک و ماجراجویی باشه . دیگه این بستگی به شما داره که به چی بگین ترسناک 

 نکنید فراموش رو گرم لباس ، آسایشگاه از شدن خارج هنگام در: جغریافیدان امروز پیام!
نگیر کم دست رو اطرافت های خوک: میکنم مرور رو کمپانی امروز پیام و میکنم رد رو
دیگه کارشناسای پیام ، زاالی. است بنده گرامی نامزد ، الیزا بارزش ی نمونه. میبرن کار به تاتاریا توی زیادی ی عده رو کلمه این!
خوکاز. نمیمون احساسی خوک یک ی منزله به ها انسان که داشت
عقیده بزرگ ماموریت ی پرونده ارشد روانشناس ، ساله. هستن بینی پیش قابل غیر العاده فوق
دیگه سوی از و میکنن عمل مغزشون قوانین طبق سو یکاین ویت میشه که کاریه ترین ساده مزخرف و مصرف بی آدم تا چهار کشتن. نیست پیچیده هم قدرا اون ماموریت ایننکنید فراموش رو گرم لباس ، آسایشگاه از شدن خارج هنگام در:
جغریافیدان امروز پیام!نگیر کم دست رو اطرافت های خوک: میکنم مرور رو کمپانی امروز پیام و میکنم رد 
رو دیگه کارشناسای پیام ، زاالی. است بنده گرامی نامزد ، الیزا بارزش ی نمونه
. میبرن کار به تاتاریا توی زیادی ی عده رو کلمه این! خوکاز. نمیمون
احساسی خوک یک ی منزله به ها انسان که داشت عقیده بزرگ ماموریت ی
پرونده ارشد روانشناس ، ساله. هستن بینی پیش قابل غیر العاده فوق دیگه
سوی از و میکنن عمل مغزشون قوانین طبق سو یکاین ویت میشه که کاریه ترین ساده مزخرف و مصرف بی آدم تا چهار کشتن. نیست پیچیده هم قدرا اون ماموریت اینساله. هستن بینی پیش قابل غیر العاده فوق دیگه سوی از و میکنن عمل مغزنیست پیچیده هم قدرا در

 

 

دانلود رمان