دانلود رمان عشق یه پسر هندی ⭐️

داستان در مورد دختری هست که با وجود مخالفت های خانواده به هند سفر میکند و در انجا با پسر هندی اشنا می شود که این دو به هم علاقه مند می شود ولی در سر راه عشق انها دردسر هایی رخ می دهد ایا این دو به هم خواهند رسید یهو ایستاد و به سمتم برگشت. که من چون سرعتم زیاد بود نتونستم ترمز کنم و با کله رفتم توی

این جا و هر روز دنبالت میام تا
به عنوان دوست

دانلود رمان عشق یه پسر هندی

دانلود رمان عشق یه پسر هندی


قبولم کنی.
جیغ کوتاهی کشیدم.
-تو… تو… یه… بی شعوری.
خندید و راست ایستاد.
-خوت دانی دیگه.
پشتم رو بهش کردم و به سمت هتل راه افتادم. از پشت سر صدای پر از خنده اش رو شنیدم

خب پریا خانم جواب من چی شد؟ با من دوست می شی؟
چیزی نگفتم و به سرعت قدم هام افزودم. باز صداش رو شنیدم.
از در هتل ستتترم رو بیرون بردم و ستتترکی کشتتتیدم.

راهول اون اطراف دیده نمی شتتتد. نفس راحتی
کشیدم و از هتل

موی روی صورتم و هی می خواست اون رو کنار ببره. با حرص چشم هام رو باز کردم که با صورت راهول رو به رو

شدم، با انگشت اشاره اش سعی داشت اون چند تار موی روی صورتم رو کنار ببره. جیغی زدم و ازش فاصله گرفتم.

-تو… تو… باز این جایی؟

لبخند زد و با حالت با نمکی سرش رو تکون داد.

-چرا ولم نمی کنی؟

پشتش رو به من کرد و به دریا خیره شد.

-خب من فقط می خوام کمکت کنم… گفتم که به جبران اون روز توی ساحل.

پوفی کشیدم.

-من که تو رو بخشیدم واقعا لازم نیست در به در دنبال من بیای تا به جبران اون روز کمکم کنی.

به سمتم برگشت.

-بیا این مدت که این جایی تا وقتی که برگردی با هم دوست باشیم.

عصبی نگاهش کردم.

-دوست؟

با هول دست هاش رو تکون داد.

-دوست مثل دو تا دوست که به هم کمک می کنند… خب منطورم اون دوستی نیست… یه دوستی ساده… دوستی

که…

دست هام رو به حالت ایست جلوم گرفت.

-اوکی فهمیدم چی می گی ولی… ولی من نمی خوام با شما دوست باشم.

از کنارش گذشتم و از پله ها پایین اومدم.

-خوشیم رو زهر کردی پسر.

 

پیشنهاد می شود

رمان بهاران بی باران | roro nei30

رمان کآریزمآ | Senator

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:عشق یه پسر هندی

نویسنده

نویسنده:حمیرا خالدی

ژانر

موضوع:اجتماعی،عاشقانه،طنز

طراح

طراح:بهار قربانی

تعداد صفحات

تعداد صفحات:177دیدگاه خود را بنویسید . تعداد نظرات : ( 2 )


 1. عالی گفت:

  افتضاح
  دارای تناقض
  تخیلی
  قلم سبک و ابتدایی و نپخته
  بیهوده گویی
  آرمانی فکر کردن
  در کل خیلی بد بود

 2. نازنین گفت:

  لطفاً احترام بزار به نظر من رمان خیلی خوبی بود .