دانلود رمان خواب های من

 

 دانلود رمان خواب های من

 

دختری به نام سارا خواب های عجیبی می بینه.فکر کنید که اگر این خواب ها به واقعیت بپیونده چی می شه ؟ آیا سارا توانی مقابله با مشکلات ودنیای متفاوتی با اون می شه رو داره ؟ می تونه از خودش بقیه دفاع کنه؟بنظرتون سارا با برخورد با اونموجودات که تو خواب بودن حالا به واقعیت پیوسته چکار می کنه ؟

 موضوع کمی که دیدم چی خوابام تو بگم بهتر.کنم مشغول ذهنشون خواستم نمی معنی
بی دردسر پر هاي خوابتیز ونوك دراز هاش گوش کمی اون تفاوت باکمی معمولی هاي
آدم شبیه نه خانوم یه مثلا بینم می افرادي بیاد شماهرکی ابمخو تو چون بانو گذاشتم
اسمشو من خونه می استخونتو مغز تا انگار کردنشون نگاه با که سبز داره هاي
چشمبانو مثل چون هست الی اسمش اونم وچاغ کوتوله مردي بعدي نفر واما کنه
می خطاب بانو اون زنه می حرف باهاشینا کنه می موعظه دیگران که بس از
هستش دانا مرد وبعدي کردم مخففش من ولی میگن الیوت سر اون به خطابفیمخ شنل دهوزیر نمی نشون وصورتش هست پوش سیاه همیشه هستش تاریک مرد ودیگري گذاشتم روش اسموخیلیت هاي فیلم که بس از دختره این کنید می فکر الان گرفتن بر در خوابم اصلی محور که افرادي از هم این خوب.ماه در بینم می بزور فیلم چندتا فقط کلا من باشه که خودمم جان به ولی شده تخیلی اینطوري دیده دارهش نوعی بگه چیزي انگار ولی خواست می چی دونم نمی کرد صدام خواب توي صدا اون باز پریدم باز خواب از الانگه یم اونم میادکه یادم خوابم تو زمزمه یه تنها گفته چی دونم نمی کنم می فکر هرچی ولی بود صداش ي نحوه توبجاي کهاین هم گرفت درد خودم سر هم بیخیالش اصلا قبله دفعه چندین با خوابم تفاوت تنها وبه و به

رمان های پربازدید