دانلود رمان شکسته بال ⭐️

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5 (1 کل رای ها )
ratingsLoading...

خلاصه رمان :

دانلود رمان شکسته بال ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮادی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺦ ﻫﺎ ازﺧﻮدﻣﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﻓﺮادﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻠﺪ ﺑﺪی ﻫﺎﯾﻤﺎن را از وﺟﻮدﻣﺎن ﺟﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ،اﻓﺮادی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎراﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﻨﺪ؛ اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. داستانی بسیار عبرت اموز که عشق واقعی و عشق های پوشالی را به شما نشان خواهد داد که در یک رابطه عاشقانه ملاک چه خواهد بود و برعکس

دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ. دراﻓﮑﺎرﺧﻮدم ﻏﺮق ﺑﻮدم ﮐﻪ راﺣﻠﻪ ﮔﻔﺖ:ﭼﺮا ﻣﻌﻄﻠﯽ ﭘﺮواﻧﻪ

زﻧﮓ ﺑﺰن ﺑﻬﺸﻮن ﺑﮕﻮ دﯾﮕﻪ

آﺧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ام دروغ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ رو ﺑﺪه ﺗﺎﺧﻮدم ﺑﮕﻢ. راﺣﻠﻪ ﺑﺎﻣﺎدرمﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ وﺑﻌﺪاﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ وﺧﻮش وﺑﺶ ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪﻗﻪ ﻣﺎدرم رﻓﺘﻦ وﮔﻔﺘﻦ واﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﻟﻪ ﭼﻪ

ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ آﺧﺮﺷﺒﻢ ﺧﻮدم ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻤﺶ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ آدرس ﺗﻮن رو

ﺑﻠﺪﻣﯿﺸﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎدرمرا راﺿﯽ ﮐﺮد. ﺧﺐ اﯾﻦ ﻫﻢ ازاﯾﻦ ﻣﺎﻣﺎﻧﺘﻢ ﮐﻪ راﺿﯽ ﺷﺪ

ﮐﻤﯽ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ:اﻣﺎاﮔﺮﻣﺎدرم ﺑﻔﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ دروغ ﮔﻔﺘﯿﻢ وﻣﻦ اﺻﻼ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎﻧﺮﻓﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﻋﺬاب

وﺟﺪان دارم. ﭼﻘﺪرﺳﺨﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ ﺑﻬﺖ ﻗﻮل ﻣﯿﺪم

زودﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ. درﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ راﺣﻠﻪ زﻧﮓ ﺧﻮرد،ﺟﻮاب داد:ﺳﻼم ﻋﻪ دم در

ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ﺑﺎﺷﻪ اوﻣﺪﯾﻢ.

راﺣﻠﻪ: ﭘﺎﺷﻮﭘﺮواﻧﻪ راﻣﯿﻦ واﺷﮑﺎن دم درﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻫﺴﺘﻦ.

ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺖ ﻣﺎﮐﺠﺎﻫﺴﺘﯿﻢ؟ آدرس رو اس اماس ﮐﺮدم واﺳﺶ

 

دانلود رمان شکسته بال

 

دانلود رمان شکسته بال

 

رمان اجتماعی ﭘﺎﺷﺪﯾﻢ وراﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺮد وﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ ﺟﻠﻮی ﮐﺎﻓﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده واﻧﮕﺎری دراﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺑﻮد؛درﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز ﺷﺪوﯾﮏ ﭘﺴﺮﺑﺎﻗﺪی

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﺑﻠﻨﺪوﭘﻮﺳﺖ ﮔﻨﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺟﺬب ﯾﺸﻤﯽ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ وﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ زده ﺑﻮد ازﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎآﻣﺪ درﻣﻘﺎﺑﻞ راﺣﻠﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ودﺳﺖ داد وﺳﻼم ﮐﺮد،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪدﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮدﻋﯿﻨﮑﺶ راﺑﺮداﺷﺖ وﻟﺒﺨﻨﺪﭘﻬﻨﯽ زد وﮔﻔﺖ:ﺳﻼم ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ اﺷﮑﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﭼﺸﻤﺎن ﻋﺴﻠﯽ رﻧﮓ زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺖ وﻫﻤﯿﻨﻄﻮرﺑﺮق ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﻢ داﺷﺖ ﻣﻦ ﺧﺸﮑﻢ زده ﺑﻮدﻫﻢ ﻣﺤﻮﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻫﻢ ازاﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺶ را ﺟﻠﻮ آورده ﺑﻮد آﺧﻪ ﻣﻨﮑﻪ ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻏﺮﯾﺒﻪ وﻧﺎﻣﺤﺮم دﺳﺖ ﻧﺪادم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺳﺮمرا ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ وآرامﺳﻼم ﮐﺮدم وﮔﻔﺘﻢ:ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ اﻧﮕﺎری دﺳﺘﺶ روی ﻫﻮا ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺮمرا ﺑﺎﻻ آوردم )اﻧﺼﺎﻓﺎﭼﻬﺮه ﺟﺬاﺑﯽ داﺷﺖ(دﺳﺘﺶ را اﻧﺪاﺧﺖ

وﮔﻔﺖ:ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺳﻮارﺷﯿﺪ.

در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم وﺳﻮارﺷﺪم دﯾﺪم راﺣﻠﻪ ﺟﻠﻮﻧﺸﺴﺖ)وای ﺧﺪاﯾﺎ ﻧﮑﻨﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮه ﻣﯿﺨﻮادﺑﯿﺎد ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺸﯿﻨﻪ(ﺑﻪ راﻣﯿﻦ ﺳﻼم ﮐﺮدم واﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ؛اﺷﮑﺎن درﻋﻘﺐ را ﺑﺎز ﮐﺮد وﺳﻮارﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻮدم راﺣﺴﺎﺑﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم اﻧﮕﺎری ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻪ درﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮدم وﺧﻮدم را ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎی

ﻣﻨﻈﺮه ﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺑﻮدم. راﺣﻠﻪ:آﻗﺎاﺷﮑﺎن ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮدت رو ﺟﻤﻊ ﮐﻦ اوﻧﻄﺮف آﺧﻪ دوﺳﺖ

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﻮره ﺧﺠﺎﻟﺘﯿﻪ

اﺷﮑﺎن:ﺑﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺼﻪ)ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺧﻨﺪه ای ﮐﻮﺗﺎه( ﺑﻌﺪ روﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد واداﻣﻪ داد:ﻧﺘﺮس ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻣﻦ دﯾﮕﻪ ﺣﺘﯽ دﺳﺘﻤﻢ دراز ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ دﺳﺖ ﺑﺪم ﭘﺲ راﺣﺖ ﺑﺸﯿﻦ

ﺧﻮدم ﺣﻮاﺳﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﻢ. ﺑﺴﯿﺎرﻣﻌﺬب ﺑﻮدم واﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ در دﻟﻢ ﮔﻔﺘﻢ:ای ﮐﺎش ﺗﻮی رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ﺑﯿﺎم. ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺻﺪای آﻫﻨﮓ ﺑﻠﻨﺪﺷﺪ ودﯾﺪم ﮐﻪ راﻣﯿﻦ دﺳﺖ راﺣﻠﻪ راﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻫﻨﮓ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ)ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﻦ ﺟﺎی آن ﻫﺎﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪم(آﻫﻨﮓ

 

رمان های پرمخاطب انجمن یک رمان:

رمان تـازیـانه حیـات | پــردیـس.ک کاربـر انجـمن یکــ رمـان

رمان پسرک بی‌رنگ و رخ | گندم کاربر انجمن یک رمان

رمان یه نفس راحت | saba_a82 کاربر انجمن یه رمان

دانلود رمان در خنکای اردیبهشت

رمان حیثیت

منتشر شده توسط :REZA_M در 834 روز پیش

بازدید :2636 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

شکسته بال

نویسنده

نرگس برزن

ژانر

عاشقانه،اجتماعی

طراح

Mat_Narimsayi

تعداد صفحات

150

منبع

رمانکده

اندروید

دانلود فایل apk

پی دی اف

دانلود فایل pdfدیدگاه خود را بنویسید . تعداد نظرات : ( 1 )


  1. گل گفت:

    سلام واقعا بهترین رمان بود و البته تموزنده مشکل جامعه امروز دستتون درد نکنه خسته نباشید میگم

افزودن نظر