دانلود رمان گاهی عشق از پشت خنجر میزند(جلد اول)

 

khanjarث - دانلود رمان گاهی عشق از پشت خنجر میزند(جلد اول)

خلاصه رمان:

یک رمان متفاوت در مورد یک دسته انسان متفاوت… رمان شخصیت اصلی نداره…شخصیت اصلی داره ولی شخصیتی که همه رو بهم مرتبط میکنه و نقطه مرکزی دسته است رویاست. رویا دختری شاید متفاوت! اینجا تفاوت و حقیقت موج میزنه . یک رمان کاملا متفات ! با یک انتقام شروع و با یک انتقام تموم میشه ولی این بین اتفاقاتی میفته که میشه بال و پر داستان پایان تلخ نیست. شیرین هم نیست. پایان اونجوریه که باید باشه. حق!

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان تمام ناتمام من

 

قسمتی از رمان :

کلید رو چرخوندم و در رو باز کردم . خسته و بی رمق رفتم توی اتاقم. لباسم رو عوض کردم.روی تخت ولو شدم. چشمام رو بستم و سعی کردم روی مبحث امروز فکر کنم. یهو در باز شد و چهارتا خرس پریدن داخل.اناهیتا پرید رو شکمم . پگاه شروع کرد به قلقلک دادن . چشمام رو باز کردم و با اخم گفتم : به شما یاد ندادن در بزنین؟

پگاه زد توی پام و گفت: تف تو گورت که قلقلکی نیستی … سگ تو روح شده!

من: صد بار نگفتم این جمله رو تکرار نکن؟!

سیما کنار من دراز کشید و سرش رو روی قلبم گذاشت و گفت: آه عشقم! صدای تپش قلبت بهترین ژلوفنی است که تا کنون دیده ام … مرا آرام میکند این ندای آرامش را از من نگیر…!

سرش رو هل دادم و گفتم: باز چی زدی؟!

خندید و لپم رو کشید و گفت: بالاخره بلند شدی! ایول ! ایول !

ترانه گفت: رویا هواست باشه ها. این دوره زمونه دخترا هم …

سیما محکم بالشت رو توی صورتش کوبوند گفت : عههه . ببند دهنتو.

 

پیشنهاد می شود

رمان مدرسه تسخیر شده | هکر قلب کاربر انجمن یک رمان

دانلود رمان