دانلود رمان گاهی عشق از پشت خنجر میزند(جلد اول)

 

دانلود رمان گاهی عشق از پشت خنجر میزند(جلد اول)

 

 

خلاصه رمان:

دانلود رمان گاهی عشق از پشت خنجر میزند(جلد اول) یک رمان متفاوت در مورد یک دسته انسان متفاوت… رمان شخصیت اصلی نداره…شخصیت اصلی داره ولی شخصیتی که همه رو بهم مرتبط میکنه و نقطه مرکزی دسته است رویاست. رویا دختری شاید متفاوت! اینجا تفاوت و حقیقت موج میزنه . یک رمان کاملا متفات ! با یک انتقام شروع و با یک انتقام تموم میشه ولی این بین اتفاقاتی میفته که میشه بال و پر داستان پایان تلخ نیست. شیرین هم نیست. پایان اونجوریه که باید باشه. حق!

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان تمام ناتمام من

 

قسمتی از رمان :

کلید رو چرخوندم و در رو باز کردم . خسته و بی رمق رفتم توی اتاقم. لباسم

رو عوض کردم.روی تخت ولو شدم. چشمام رو بستم و سعی کردم روی مبحث امروز فکر کنم. یهو در باز شد و چهارتا خرس پریدن داخل.اناهیتا پرید رو شکمم . پگاه شروع کرد به قلقلک دادن . چشمام رو باز کردم و با اخم گفتم : به شما یاد ندادن در بزنین؟

پگاه زد توی پام و گفت: تف تو گورت که قلقلکی نیستی … سگ تو روح شده!

من: صد بار نگفتم این جمله رو تکرار نکن؟!

سیما کنار من دراز کشید و سرش رو روی قلبم گذاشت و گفت: آه عشقم!

صدای تپش قلبت بهترین ژلوفنی است که تا کنون دیده ام … مرا آرام میکند این ندای آرامش را از من نگیر…!

سرش رو هل دادم و گفتم: باز چی زدی؟!

خندید و لپم رو کشید و گفت: بالاخره بلند شدی! ایول ! ایول !

ترانه گفت: رویا هواست باشه ها. این دوره زمونه دخترا هم …

سیما محکم بالشت رو توی صورتش کوبوند گفت : عههه . ببند دهنتو.

ترانه گفت: رویا هواست باشه ها. این دوره زمونه دخترا هم …

سیما محکم بالشت رو توی صورتش کوبوند گفت : عههه . ببند دهنتو.

 

پیشنهاد می شود

رمان مدرسه تسخیر شده | هکر قلب کاربر انجمن یک رمان

 

لینک دانلود پاک شده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید