دانلود رمان قلب سنگی نوشته فرشته مهدوی کیان و آرمینا

photo_2016-09-06_04-53-24

دانلود رمان قلب سنگی نوشته فرشته مهدوی کیان و آرمینا

خلاصه:

دختری از جنس سنگ…..
دختری که خشم انتقام تو وجودشه…
دختری که میخواد با آتش انتقامش  زندگیه همه ی کسایی که با خواهرش

بازی کردنو بسوزونه…مقدمه
خواستم سنگ شم خواستم احساستی در کارنباشه خواستم دختر

نباشم خواستم خواستم خواستم
من خیلی چیزا خواستم بازم میخوام به همشونم میرسم
من کاملیام یه دختر زخم خورده انتقاممو میگیرم از کسایی که اینکارو با

خواهرم کیانا کردن یه طوري
که اسم کیانا به تنشون لرزه بندازه…
روصندلی چوبیم کنار شومینه نشسته بودم داشتم فکر میکردم به کیانا به

اونی که این بلارو سرش آورده بود به همه ي
چیزایی که باعث و بانیه این اتفاق بود
به اون چیزایی که باید به دست می آوردم
کیانا خواب بود اما میدونم که اونقددرگیر اون صحنه اس که تو خوابشم

راحت نیست
من باید یک کاري کنم من باید اونو خوشحال کنم باید روح بابامو شاد کنم باید…
هیچوقت یادم نمیره وقتی حال و روزه کیانارو دید چه حالی شد هیچ وقت یادم نمیره که گفت:کاملیا مواظبش باش و بعدش
چشماشو براي همیشه بست،اون رفت ولی من هستم هستم که انتقامشو بگیرم انتقام روح بابامو انتقام اشکاي کیانارو!!!
انتقام همه ي اون دخترایی که کسی نبود بالاسرشون،کسی نبود و مردن و رفتن و روحشون در عذابه
من کاملیا اشرفی میدونم باید چکار کنم,که زندگیه همه اونایی که این بلا رو سر کیانا یا کیاناها اوردن اززندگی کردن
پشیمون بشن!!!
بایدهرچه سریعتر دست بکار میشدم.بارانیمو کلاهمو برداشتم بدون اینکه به کسی چیزي بگم ازعمارت خارج

قسمت دانلود