دانلود رمان معشوقه شیطان نوشتهanital

photo_2016-09-06_02-20-37

دانلود رمان معشوقه شیطان نوشتهanital

خلاصه: اطرافیان پرنیا فکر می کنند که پرنیا به خاطر تجربه ی وحشتناک و

دردآوری که داشته دچار اختلال های روانی شده و چیزهایی که می بینه و

می شنوه صرفا توهم و از علایم بیماریشه. برای عوض کردن حالش اونو با

دوستای خانوادگیشون به سفر می فرستن… غافل از این که دوستاشون

به شدت به احضار جن و روح علاقه پیدا کرده اند. همین علاقه زمینه ساز

آشنایی پرنیا با کسی می شه که معتقده ریشه ی تمام توهماتشه

سرما
… خورد چیپ دلم… کردم نگاه ام یخون و یزخم يها دست به بجهد رونیب ام نهیس از بود مانده کم ترس و جانیه شدت از
تهوع حالت سرم دیشد يزیخونر دنید با… شد سیخ خون از دستم… دمیکش آلودم خون یشانیپ به یدست و کردم يا ناله
… .نداشت قرار و آرام که یقلب…. گذاشتم قلبم يرو را دستم کی و دلم يرو را دستم کی… داد دست بهم
پاره لبش ي گوشه. کردم نگاه مرجان ي دهیپر رنگ و یزخم صورت به تار يدید با… برگشتم چپ سمت به لرزان یبدن با
شیصدا. بود دهیچسب اش یشانیپ يرو آلود خون زخم به و بود زده رونیب قرمزش شال ریز از اش رهیت يموها… بود شده
:دیچیپ یم سرم در
… .سرتونم پشت… امی یم.

نگار
… .مرجان… فرمان… داشبورد… شد یم تر
… .بود شناور نمناك و نیسنگ يهوا آن در يدیسف مه… بود دیسف میها چشم شیپ زیچ همه… شدم گم ها يدیسف نیب
شد یم دهیکش نیزم يرو شیپا یگاه… دیکش یم پشت از را من یکس… دمیشن یم را یشخص يها نفس هن هن يصدا
… .کرد یم خرت خرت و در ارع نه
دست..

قسمت دانلود