اطلاعیه: 1خوانندگان و نویسندگاه عزیز در صورتی که نسبت به قرار گرفتن رمان خود در سایت یک رمان اعتراض دارید اعلام کنید رمان شما پاک خواهد شد (در نظرات) 2_در صورتی که رمان شما چاپی است و در سایت وجود دارد اطلاع دهید سریع پاک خواهد شد چون ما به هیچ وجه رمان چاپی قرار نخواهیم داد.  

دانلود رمان معشوقه شیطان نوشتهanital

موضوع : pdf,اندروید,ایپد,جاوا,دانلود انواع رمان برای موبایل

دانلود رمان معشوقه شیطان نوشتهanital

photo_2016-09-06_02-20-37

دانلود رمان معشوقه شیطان نوشتهanital

خلاصه: اطرافیان پرنیا فکر می کنند که پرنیا به خاطر تجربه ی وحشتناک و

دردآوری که داشته دچار اختلال های روانی شده و چیزهایی که می بینه و

می شنوه صرفا توهم و از علایم بیماریشه. برای عوض کردن حالش اونو با

دوستای خانوادگیشون به سفر می فرستن… غافل از این که دوستاشون

به شدت به احضار جن و روح علاقه پیدا کرده اند. همین علاقه زمینه ساز

آشنایی پرنیا با کسی می شه که معتقده ریشه ی تمام توهماتشه

سرما
… خورد چیپ دلم… کردم نگاه ام یخون و یزخم يها دست به بجهد رونیب ام نهیس از بود مانده کم ترس و جانیه شدت از
تهوع حالت سرم دیشد يزیخونر دنید با… شد سیخ خون از دستم… دمیکش آلودم خون یشانیپ به یدست و کردم يا ناله
… .نداشت قرار و آرام که یقلب…. گذاشتم قلبم يرو را دستم کی و دلم يرو را دستم کی… داد دست بهم
پاره لبش ي گوشه. کردم نگاه مرجان ي دهیپر رنگ و یزخم صورت به تار يدید با… برگشتم چپ سمت به لرزان یبدن با
شیصدا. بود دهیچسب اش یشانیپ يرو آلود خون زخم به و بود زده رونیب قرمزش شال ریز از اش رهیت يموها… بود شده
:دیچیپ یم سرم در
… .سرتونم پشت… امی یم.

نگار
… .مرجان… فرمان… داشبورد… شد یم تر
… .بود شناور نمناك و نیسنگ يهوا آن در يدیسف مه… بود دیسف میها چشم شیپ زیچ همه… شدم گم ها يدیسف نیب
شد یم دهیکش نیزم يرو شیپا یگاه… دیکش یم پشت از را من یکس… دمیشن یم را یشخص يها نفس هن هن يصدا
… .کرد یم خرت خرت و در ارع نه
دست..

قسمت دانلود

0 تا کنون ثبت شده است

18 − یازده =

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "یک رمان" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود. گرافیک و طراحی : پارس تمز