دانلود  رمان سلحشور( بازگشت وارث

دانلود رمان سلحشور( بازگشت وارث

 

 

خلاصه:
دانلود رمان سلحشور( بازگشت وارث اندوه مرگ والدین بر قلب امیلی سایه انداخته. مرگی نابه هنگام و شاید مرموز…پلی میشودبرای ارتباط با دیگران, هفت جوان…چرخه طبیعت روال خود را دارد… طلسم پیشنیان هنوز پابرجاست… ابرهای سیاه و متراکم, آسمان شهر را دربرمیگیرد و شاید این یک نشانه باشد… نفوذ دشمن!

نام کاربری نویسنده:
*نونا جون*

ژانر : : تخیلی / هیجانی / ماجرایی/ حماسی

پایان: هیجانی- خوش در پایان کلی داستان
بصورت دنباله دار-چند جلدی

قسمتی از متن رمان

امیلی از حرص دندان هایش را برهم می سایید. هفت نفر وارد کلاس شدند و با تعجب به صحنه نگاه کردند. خنده ی ریز و

مسخره آمیز جرج هنوز ادامه داشت و این , حرص امیلی را بیشتر در می آورد. فشار ناخن هایش بر کف دست, آن را به

زق زق انداخته بود. ناگهان دست جرج بر شکم برآمده اش برده شد و قسمت معده اش را فشار داد. حالت چهره اش

عوض شد و پوستش به سرخی گرایید. انگار که از دردی در عذاب بود… با ساعد دستانش به معده فشار می آورد و مانند

مار به خود می پیچید. مانند مار به خود می پیچید؟!

با تعجب به جرج خیره ماند که از درد بر کف کلاس افتاده بود… نگاهی به دیانا و فلوریا انداخت که با تعجب به او نگاه می

کردند. ترس وجودش را فرا گرفت. صحنه چقدر شبیه خواب لحظه ای او در کتابخانه بودند. انگار که واقعیت را دیده باشد….

با دستانی که صورتش را قاب گرفت, از درد کشیدن جرج چشم برداشت و به رزالین نگاه کرد که با نگرانی به او زل زده بود.

-هی… امیلی…

قسمت دانلود

به درخواست نویسنده پاک شد

دانلود رمان هیس خدافظ عشقم

دانلود رمان عشق مساوی با ما

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید